ABOUT US


દુનિયાભરના જ્ઞાનપિપાષુ રખડુઓ માટેનું એક આશ્રયસ્થાનઃ યુથહોસ્ટેલ 

વિશ્વના સાંઠથી વધુ દેશોમાં કાર્યરત સેવા, સાહસ અને સંસ્કારીતાના ધ્યેયને વરેલી સ્વયંસેવી સંસ્થા યુથહોસ્ટેલ્સ એસોસિયેશનના સંસ્થાપક શ્રી રિચર્ડશિરમનનો જન્મ ૧૫મે,૧૮૭૪માં પૂર્વપ્રસિયાના ગ્રેનન ફેલ્ડ ગામમાં થયો હતો.
વ્યવસાયે અધ્યાપક શ્રીરિચર્ડશિમર ને ૧૯૦૯માં જર્મનીના
અલ્તેનાથી આમેનના આઠ દિવસીય પગપાળા પ્રવાસ દરમિયાન ૨૬મી ઓગષ્ટની મધ્ય રાત્રી એ દુનિયાની અંતઘડી આવી હોય એવી
મેઘગર્જના, વિજળી, તોફાની પવન, ધોધમાર વરસાદ અને કરા
સાથેનું તોફાન અનુભવ્યું અને એવા અનુભવો વચ્ચે એક શાળાની
ઓરડીમાં રાત્રી ગાળી. રિચર્ડશિરમન આખીરાત ખુલ્લી આંખે
વિચારતા રહ્યા કે જર્મનીની શાળાઓમાં વેકેશન દરમિયાન કુદરતનો ખોળો ખુંદી સૃષ્ટિ સૌંદર્ય માણવા તથા ઐતિહાસિક અને સૌંદર્યયુક્ત સ્થળો-સ્મારકો વિશે જાણકારી મેળવવાની માનવસહજ ઉત્કંઠા પરિતૃત્પ કરવા માટે ઘુમતા જિજ્ઞાસુ યૌવનને પર્યટન સમયે રોકણ માટે સારી રીતે ઉપયોગ થઈ શકે તે માટે પ્રવાસ ને અનુકૂળ પ્રદેશોમાં એક
દિવસમાંચાલીનેપહોંચી શકાય એટલા અંતરે આવેલા ગામોમાં મૈત્રી
ભરી "યુથહોસ્ટેલ" આવરી શકે તો કેવુ શારું ! 


આ વિચાર નાં શુભ દિવસને યુથહોસ્ટેલની પ્રવૃત્તિઓ નો જન્મ દિવસ ગણી વિશ્વભરની યુથહોસ્ટેલ તારીખ ૨૬,ઓગષ્ટને " ફાઉન્ડર્સડે" અથવા " શિરમનડે" તરીકે ઉજવી રિચર્ડ શિરમનને ભાવાંજલી અર્પે છે.
જર્મનીના અલ્તેના કેસલમાં ૧૯૧૨માં પ્રથમ અને કાયમી યુથહોસ્ટેલની સ્થાપના થઈ. તારીખ ૨૦,ઓક્ટોબર૧૯૩૨ ના રોજ આર્સ્ટર્ડનમાં મળેલી કોન્ફરન્સમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યુથહોસ્ટેલ્સ ફેડરેશનની સ્થાપના થઈ.
ભારતમાં આ પ્રવૃતિ ની શરૂઆત સન૧૯૪૯માં મૈસુર વિશ્વવિદ્યાલયના
અનુદાનથી મૈસુર માં કરવામાં આવી. મુંબઈના સર દોરાબજી ટાટા
ટ્રસ્ટના અનુદાન વડે સને૧૯૫૫માં દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય કચેરીનો આરંભ
થયા બાદ આખ દેશમાં યુથહોસ્ટેલની પ્રવૃતિઓનો વિકાસ થયો.


About UsYouth Hostelling as a movement has not taken long to establish in the world. During the course of the last almost hundred years, it has spread from country to country and spanned all the five continents.
The movement is based on two basic urges in the youth - love for the unknown, which includes desire for adventure and the desire to make friends.
Since the movement started in Germany in the second decade of last century, there was very little opportunity for young people of limited means to travel at will and see and enjoy the beautiful places in their own country and the world around. The virtues of travel have been acknowledged in all ages and in all climes. Its hazards and uncertainties and costs used to be too great to allow the common youth to get as much benefit from it as was desired.
The development of the means of communication and the establishment of youth hostels in more beautiful and attractive spots in many countries has made the opportunity of travel at a nominal cost far more easily available for youth.


The Beginning


As already explained the Youth Hostel Movement is the brainchild of an eminent German school teacher, Richard Schirrmann, who set up the first Youth Hostel was opened in 1912 in Altenia, Germany. As a consequence, the Youth Hostels Association was formed in Germany in 1919. The inauguration of the International Youth Hostel Federation (IYHF) was an outcome of the first International Youth Hostel Federation Conference held in Amsterdam in 1932. With this, the YH Movement caught up and more Youth Hostels were established in Europe with hygienic and sanitary conditions.IYHF is presently represented by 62 National Member Associations and 18 Associate Organisations and 18 Accredited Agents with a chain of more than 4,500 Youth Hostels and 4.5 million youth members worldwide. The hostels provide 35 million bed nights and an estimated contribution of $ 1.6 million (US) to the World Tourist revenue every year. With the computerised services available in a number of Youth Hostels for accommodation booking, more than 4 million people see the world through Youth Hostelling International. This system is popularly known as International Booking Network (IBN).


The Indian Scene


The hostelling principles had their roots in the ancient Indian wisdom in the form of resident places of learning, which imparted conventional and non-formal system of education. The modern Youth Hostel Movement has thus a close resemblance with our age old pilgrim idea. Education was not considered complete in olden days till the disciple was sent out on a pilgrimage. This meant a hard and strenuous journey to sacred spots all over the country. The pilgrim centres were located in such beautiful places that a journey to them by itself was an elevating experience. All the adventures and hardships encountered on the journey strengthened and disciplined the mind. Meeting people at road and in shelters like dharamshalas and rest houses in a simple friendly way with different backgrounds and cultures marching on road for the same goal, helped to break down the barriers and broadened the mind and liberated the spirit. It has been said that the pilgrim centres, more than anything else, have maintained the oneness of India. All this conforms to the youth hostelling ideals in better and spirit.
In a country where there is a multiplicity of religious, languages, sub- races and nationalities, there was a need to bring about divergent unity. Social fusion had always been the distinctive feature of Indian history. There was just the need to reawaken in every Indian a sense of unity and value of national integration which would consequently lead to international understanding by bringing people closer. Youth hostelling was one of the right media to achieve the ultimate.
The Youth Hostel Movement had found its way into India before the partition of the country in 1947. The idea was introduced in early forties by the Boy Scouts and Girls Guides of India, Punjab Circle and the first Youth Hostel was formally opened at Tara Devi near Shimla on June 9, 1945 by H E Sir Bertrand Glancy, Chief Scout and Governor of the Punjab.
In 1949, some enthusiasts in Mysore set up a Committee for promotion of the Movement. Three years later the Indian Association received Associate membership of IYHF. The first National Conference of the Youth Hostels Association of India (YHAI) was held in 1956 in Delhi which marked the establishment of the movement on a national level.
On October 5, 1970, National Youth Hostel Trust was created through a Resolution passed by the National Council of YHAI, a day earlier. As a result, a 120-bed Youth Hostel complex in Chanakyapuri, New Delhi with Administrative Offices came into existence. Later a Training Centre equipped with audiovisual aids and Recreation Centre with indoor games and library facilities were added. The Training Centre has since been approved by IYHF for training of international participants.
The Plan for constructing youth hostels by YHAI was taken up and the first Youth Hostel built with its own resources on a donated piece of land was a small 35-bed youth hostel at Jagjit Nagar near Kasauli. An international camp of volunteers helped to construct its foundation. Gopalpur-on-Sea, Ganjam, Orissa was the next one built by YHAI in 1961. Some State Branches and Units are in the process of procuring land for construction of Youth Hostels.


YHAI Philosophy


A non-profit making social body registered under the Societies Registration Act (1860) as a non-Govt. Organisation (NGO), YHAI has been engaged in advancing the aims and objects of this movement in India by creation of a chain of Youth Hostels and youth activities. Besides a number of shelter type hostels that it managed, the first model International Youth Hostel at 5, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi was inaugurated by the then President of India, Shri Neelam Sanjeeva Reddy on 4 December, 1977. The objects of the Association are to help young people of limited means to acquire greater knowledge and care of the country side by providing hostels in their travels and thus to promote their health and education. It fosters friendly relations between the rural and the urban youth and promotes inter-state and international contacts without distinction of class, colour or creed by providing a meeting ground in the homely, healthy atmosphere of youth hostels. It organises adventure sports and environment preservation programmes. Physical fitness of youth in preparation for defence of the country is a natural and patriotic duty of the youth, which YHAI brings about through its adventure sports.


YHAI and IYHF
YHAI is an important constituent of IYHF. It's National Chairman, Dr. Harish K Saxena has been propelled into the highest position of IYHF President.
He is the first non-European to became the President of the Federation, which is dominated by the Europeans. He has presented the existing IYHF Philosophy with a new dimension to launch a world-wide campaign for promoting Peace And International Understanding. The 44th IYHF Conference held at Budapest in Hungary in July, 2002 endorsed this initiative. On 1st April, 2003 it had the endorsement of UNESCO when IYHF signed an MOU with them for execution of mutual social programmes. All Youth Hostels throughout the world would carry forward the joint IYHF-UNESCO mission of Peace and International Understanding, which strives to find a response to the dramatic, violent conflicts, which tear cultures and nations apart. India is proud for initiating such a move, which is the need of the day.


Originally created to help young people of limited means to experience the countryside and cities of the world, hostels are now at the heart of international tourism for a wide age group.
In Europe, India and everywhere else, hostellers of all ages use hostels as their gateway to cultural exploration and the appreciation of nature.
With the new services like the computerised International Booking, Hostelling International meets the need of this mobile and aware clientele while maintaining the unique qualities and mission that have made Youth Hostels such a global success. Hostelling is central to international tourism. Today's youth are tomorrow's hostelling families. The young are expected to become the spearhead of environmental sanity on this planet and everyone else must join them in this noble mission. Through the continuing vigour of the youth hostel movement, we must strive to live upto their expectations.
Since 1909 when hostelling was born it has become the world's biggest membership organisation for youth and a mission that has never been more relevant.
Youth Hostels encourage activity and awareness. They stimulate guests to think about their responsibility to protect nature and preserve cultural values. They promote a better understanding between people of different nations. They will continue to do so as new generations are born.
Hostelling International fosters the growth and effectiveness of the Youth Hostels Associations world wide with the mandate to expand the network to new areas establishing the same practices and high standards everywhere, and stimulate the hostelling ethic by international promotion and cooperation activities.
Hostelling International's renewed worldwide campaign for Peace and International Understanding through Youth Hostelling has been fortified with the signing of a Memorandum of Understanding with UNESCO, which purports greater intercultural dialogues and vigorous bilateral programmes.
Through these endeavours, Hostelling international continues to open up the world to youth and ensure a service that is consistently matched to contemporary needs. Thus the Youth Hostels are the links in the chain of friendship and understanding that would build this divided world into relationship of happiness and freedom.